Leveringsvoorwaarden van: 

Oppernet Internetdiensten

gevestigd en kantoorhoudende aan de Paul Rodenkolaan 52, 7207 CH Zutphen.

hierna te noemen: Oppernet 

 

Artikel 1. Definities 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtnemer: Oppernet; 

Opdrachtgever: de wederpartij van Oppernet. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Oppernet en een opdrachtgever waarop Oppernet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Oppernet, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 

 

Artikel 3. Offertes 

1. Alle aanbiedingen van Oppernet zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. 

2. De door Oppernet gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Oppernet is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven 

  

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 

1. Oppernet zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Oppernet het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Oppernet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Oppernet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Oppernet zijn verstrekt, heeft Oppernet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Oppernet is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Oppernet de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

 

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Oppernet derhalve schriftelijk ingebreke te stellen. 

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Oppernet zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Oppernet de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Oppernet daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

5. In afwijking van lid 3 zal Oppernet geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend. 

 

Artikel 7. Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Oppernet zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 

2. Alle door Oppernet verstrekte stukken, zoals offertes, handleidingen, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Oppernet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 

2. Oppernet behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Artikel 9. Opzegging 

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen. 

  

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst 

1. De vorderingen van Oppernet op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

2. In de genoemde gevallen is Oppernet bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Oppernet schadevergoeding te vorderen. 

   

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Oppernet. 

2. Indien een klacht gegrond is, zal Oppernet de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Oppernet slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. 

  

 Artikel 12. Honorarium 

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel. 

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW. 

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Oppernet, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 

6. Indien Oppernet met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Oppernet niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Oppernet mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Oppernet kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen. 

 

Artikel 13. Betaling 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Oppernet aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Oppernet  en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Oppernet onmiddellijk opeisbaar zijn. 

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 

Artikel 14. Opschorting diensten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn betaalverplichtingen, dan is Oppernet gerechtigd top opschorting van diensten over te gaan. Opgeschort kunnen worden:

2. Indien tot opschorting wordt overgegaan ontslaat dit de opdrachtgever niet van de betaalverplichtingen.

 

Artikel 15. Incassokosten 

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

2. Indien Oppernet aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

  

Artikel 16. Aansprakelijkheid 

Indien Oppernet aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 

1. De aansprakelijkheid van Oppernet, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Oppernet beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Oppernet of haar ondergeschikten. 

5. Oppernet is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 

  

Artikel 17. Overmacht 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Oppernet of bij toeleveranciers van Oppernet worden daaronder begrepen. 

2. Oppernet heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Oppernet haar verbintenis had moeten nakomen. 

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Oppernet opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Oppernet niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

4. Indien Oppernet bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

Artikel 18. Geschillenbeslechting 

De rechter in de woonplaats van Oppernet is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Oppernet het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 

 

Artikel 19. Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen Oppernet en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website www.oppernet.nl.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Iets voor jou?

Websites

Oppernet vervaardigt Joomla-sites.

Hosting

Ruimte voor je website en e-mail.

Onderhoud

Backups van je site.
Software updates.

Contact

Oppernet
Paul Rodenkolaan 52
7207 CH Zutphen
T 0575-470758
E info@oppernet.nl
Contact.  Nieuwsbrief...